Monthly Archives: Tháng Bảy 2010

Còn người Việt Quốc Gia KHÔNG Cọng Sản , thì Trung cọng KHÔNG bao giờ cướp được Nước VIỆT NAM .

Xin thế hệ từ 40 đến 60 mạnh dạn đứng lên nhận lãnh lấy trách nhiệm trước Đất Nước và Dân Tộc . Nếu ta không gấp rút hành động đúng , sau này Lịch Sử phán xét thế hệ đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?